תקנון האתר

תקנון שימוש באתר ומדיניות פרטיות

הגלישה והשימוש באתר זה, על כל השירותים אשר ניתנים בו ו/או באמצעותו מעת לעת (להלן: "האתר") הנם כפופים להוראות ולתנאים המפורטים מטה.
שימוש באתר מהווה הסכמה להוראות ולתנאים אלה והתחייבות לפעול לפיהם.
בכל מקרה בתנאים אלו, בו מופיעה המילה "אתר" הכוונה היא ל"אפיק משכנתאות" מפעילת האתר.

מידע ושירותים באתר:

 1. אין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ משכנתאות ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, בהתאם לנתוניו לשם רכישת נכס ו/או פעולות ו/או עסקאות נדל"ן או עסקאות אחרות.
 2. כל מידע באתר בעניין ייעוץ משכנתאות ו/או כל מוצר ו/או שירות אחר של אפיק משכנתאות, אין בו כדי להוות המלצה לרכישת נכס ו/או נטילת משכנתא.
 3. השימוש במידע שבאתר זה, בסימולטורים והכלים השונים באתר הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
  אפיק משכנתאות אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, את שלמותו, את עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך מסוים שהוא והוא אינו מתכוון לבוא במקום אישור משכנתא עקרוני ורשמי הניתן על ידי בנק משכנתאות.
  אפיק משכנתאות, אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד או נזק אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע באתר, מהשמטת מידע מהאתר, מהופעה לא רציפה של האתר ברשת האינטרנט, לרבות הפסקת הופעת האתר כליל וכן ממעשים או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר ובהכנתו ו/או בהכנת המידע המפורסם בו או הנתונים עליהם הוא מבוסס.
  כמו כן אפיק משכנתאות לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לתביעות משפטיות שינבעו מהמידע המפורסם באתר זה ולא תהא אחראית כלפי צד כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר זה או בגין חוסר היכולת להשתמש במידע שבאתר. משתמש האתר מתחייב לשפות את אפיק משכנתאות, בגין כל נזק, הפסד, תשלום ו/או הוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט) שייגרמו להן עקב הפרת תנאי השימוש באתר או שימוש בלתי מוסמך באתר או בכל מידע שבו.
 4. המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו של כל אחד מהתכנים, אפיק משכנתאות אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת.
  בהתאם, המידע באתר עשוי לא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר זה.
 5. אנו עושים מאמץ מתמיד כדי להבטיח שהמידע באתר יהיה עדכני, עם זאת עשויים להיות שינויים ובכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפרסומים ו/או הנהלים הרשמיים של הבנקים למשכנתאות או הגורמים המוסמכים האחרים, יקבע המידע הרשום בפרסומים/הנהלים הרשמיים.
 6. הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה (להלן: "המידע"), התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים (להלן: "ספקי מידע"); הם עשויים להשתנות מזמן לזמן ומסופקים, "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד, לנוחיות המשתמש. בין היתר, על המשתמש לקחת בחשבון, כי לאחר פרסומו, עשויים לחול שינויים במידע, אשר לא ימצאו ביטוי מידי באתר.
  בפרט, יש לקחת בחשבון שנתוני המחשבונים באתר מתקבלים בין היתר ממערכות מידע אלקטרוניות חיצוניות ומסופקים  "AS IS".
 7. השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (להלן – יחד ולחוד: "מחשב אישי").
  תשומת לבך מופנית לכך שהנך אחראי/ת לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לך, ובמחשבך האישי.
  לאור זאת, עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי.
 8. אפיק משכנתאות משקיעה מאמצים בהגנה מפני הסיכונים הקיימים בשימוש באינטרנט ובפרט בעסקאות ובמידע הנמסר באמצעותו.
  יחד עם זאת, אין באפשרות האתר לאפשר חסימה ו/או מניעה מוחלטת של הסיכונים. על כן, אפיק משכנתאות ו/או ספקי המידע שלה לא יישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על כל מידע המופיע באתר.
 9. אפיק משכנתאות אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר, שינויים בזמני התגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משירותיו.
 10. האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. אפיק משכנתאות ו/או יצרן התוכנה אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר, לרבות פגיעה על ידי נגיפי מחשב.
  שימוש והורדת תוכנה כלשהי כפופה לאמור בהסכם הרישיון לשימוש באותה התוכנה.
 11. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים אליהם יגיע המשתמש על ידי שימוש באתר ולמידע באינטרנט שמקורו אינו אפיק משכנתאות. לאפיק משכנתאות אין כל שליטה על הקישורים ואין היא מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן חותמת, תוקף, אישור, המלצה או העדפה על ידי אפיק משכנתאות לאותם אתרים מקושרים, תוכנם, מפעיליהם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם. אפיק משכנתאות איננה המפרסם של אתרים אלו ואיננה מפקחת עליהם ולפיכך, יתכן ותמצא תכנים שאינם הולמים או שהנך מתנגד לתוכנם, זכור בכל עת כי העובדה שהקישור נעשה דרך אתר אפיק משכנתאות אינה מעידה על הסכמת אפיק משכנתאות לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם ולחוקיותם, לרבות בתחום הפרטיות. לאור כך, לא תשא אפיק משכנתאות באחריות לתוכן המופיע באתרים, לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים המקושרים ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או במודעות המתפרסמות בהם והיא רשאית להסיר קישורים אלו בכל עת.
 12. הפרסום באתר זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ לרכישת נכס, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של המשתמש. האתר עשוי לאפשר העלאת תכנים ו/או פרטי מידע שונים הידועים לו ושאותם יתבקש להציג באתר, החישובים והנתונים האמורים לעיל אשר יוצגו למשתמש על בסיס התכנים שהעלה ו/או על בסיס נתונים אחרים כלשהם, הנם למטרת אינפורמציה בלבד ואין לראות בהם הצעה או ייעוץ לרכישת נכס ו/או ביצוע עסקאות מול כל צד שלישי.
 13. אתר אפיק משכנתאות עשוי להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילות המשתמש באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכי המשתמש, ואין למשתמש התנגדות לכך.
 14. לאפיק משכנתאות זכות לשנות מעת לעת את האתר ו/או המערכת לרבות הוספת ו/או גריעת שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר ו/או המערכת ו/או הפסקת הפעילות באתר ו/או במערכת באופן מלא או חלקי, ללא מתן הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מדיניות הפרטיות:         

 1. אפיק משכנתאות מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר זה ולשם כך נוקטת באמצעי אבטחת מידע קפדניים.
 2. המידע הנמסר על ידי המשתמש באתר – ו/או נאסף אודותיו ("המידע") עשוי להישמר במאגרי לקוחות המרכזי של אפיק משכנתאות ו/או סוכנות הביטוח מטעם אפיק משכנתאות, אשר ייעודם בין היתר, ניהול השירות והקשר עם המשתמש ושיווק המוצרים והשירותים של האתר, לרבות עיבוד המידע, מתן שירותי דיוור והעברת מידע לצורך מתן שירות ושיווק המוצרים בהתבסס על מכלול המוצרים והשירותים אשר מצויים בידי אפיק משכנתאות, בכפוף להוראות הדין.
 3. אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין אפיק משכנתאות למשתמש.
 4. דפי האתר וכל המידע בו הנם רכושה הפרטי של אפיק משכנתאות, המשתמש רשאי להשתמש במידע למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, לפרסם, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור ולהשתמש במידע לכל מטרה אחרת, ובפרט לכל מטרה מסחרית, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות אפיק משכנתאות אלא אם נאמר אחרת. הסימנים והשמות המופיעים באתר הם סימנים ושמות מסחריים קניינים של אפיק משכנתאות ואין לעשות בהם כל שימוש שיש בו כדי לפגוע בזכויות הקניין של אפיק משכנתאות בסימנים אלה.
 5. לאפיק משכנתאות הזכות לשנות מעת לעת את הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדית, וכל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך אפיק משכנתאות בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.
 6. אתר זה, המידע, תוכנות הניתנות להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות.
 7. על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז ירושלים תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.
 8. המשתמש ישמור על הנחיות אבטחת המידע באתר והנחיות נוספות שיתקבלו מהאתר מפעם לפעם.
 9. המשתמש יהא אחראי בגין כל שימוש שלא כדין במערכת, בין תוך שימוש בקוד ו/או בסיסמא, ובין בכל דרך אחרת.
 10. השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.